Donació / Donación / Contribution EMERGENCY COVID

    Aportació destinada a Nashik, manteniment d’ una unitat mòbil de cures COVID per assistir a les persones malaltes i subministrar tractament  (paracetamol, aspirina, doxiciclina, hidroxicloroquina,etc), gel hidroalcohòlic i equips de protecció personal (mascaretes, guants,etc.).

    Aportación destinada a Nashik, mantenimiento de una unidad móvil de cuidados COVID para asistir a las personas enfermas y suministrar tratamiento (paracetamol, aspirina, doxiciclina, hidroxicloroquina, etc), gel hidroalcohólico y equipos de protección personal (mascarillas, guantes, etc.) .

    Contribution for Nashik, maintenance of a mobile COVID care unit to assist sick people and provide treatment (paracetamol, aspirin, doxycycline, hydroxychloroquine, etc.), hydroalcoholic gel and personal protective equipment (masks, gloves, etc.) .

    La teva aportació et pot beneficiar en la teva declaració IRPF. Caldrà facilitar NIF/DNI // Tu aportación te puede beneficiar en tu declaración IRPF. Facilita tu NIF / DNI